Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Logo szkoły

03-709 Warszawa

ul. Sierakowskiego 9

tel. 226192186

Świetlica

Świetlica szkolna zaprasza w nowym roku szkolnym laughing

ŚWIETLICA-UCZY, BAWI, WYCHOWUJE

Świetlica szkolna pracuje w godz.7.00-17.30.

Zapisy dziecka do świetlicy

Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wypełnionej  "Karty zapisu dziecka do świetlicy “- znajduje się ona          w zakładce dokumenty do pobrania.

Rodzice dokonują opłaty za świetlicę w kwocie 20 zł miesięcznie na materiały piśmienne oraz nagrody w konkursach (wpłata w dolnej świetlicy)

Odbieranie dzieci ze świetlicy

Dzieci opuszczają świetlicę   pod opieką rodziców (prawnych opiekunów) lub na podstawie pisemnego zezwolenia na samodzielny powrót do domu ucznia oraz na podstawie upoważnienia innych osób do odbioru dziecka.

Właściwe zachowanie uczniów przebywających w świetlicy oraz wszelkie procedury określa regulamin świetlicy szkolnej.

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Zadaniem świetlicy jest:

-zapewnienie opieki dzieciom przed lekcjami i po lekcjach,

-pomoc w odrabianiu prac domowych,

-rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez odpowiedni dobór zajęć (zajęcia muzyczne, plastyczne, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, zajęcia czytelnicze)

-kształtowanie pozytywnych cech osobowości, zasad współżycia w grupie oraz kultury osobistej wychowanków.